Autor: Gabriel Cazado. Mitjans de Comunicació de L’Hospitalet

Actualitat

Negocis | 28/06/2021

Inscripció prèvia als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

S'HA OBERT UN REGISTRE PERQUÈ EMPRESES I PERSONES AUTÒNOMES S'INSCRIGUIN I PUGUIN OPTAR ALS AJUTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA COVID-19. AQUESTS AJUTS ESTAN DESTINATS A PAGAR A PROVEÏDORS, PAGAR COSTOS FIXOS, REDUIR ELS DEUTES DERIVATS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I EN CAS DE ROMANENT, DEUTES AMB CREDITORS BANCARIS, AMB L'OBJECTIU D'ALLEUGERIR L'AFECTACIÓ CAUSADA PER LA COVID-19 I DONAR SUPORT A LA SOLVÈNCIA DEL SECTOR PRIVAT A CATALUNYA.També s’ha activat una línia concreta per a empreses de serveis on s’inclouen les agències de viatges detallistes, bars i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering entre d'altres.

Presentació de sol·licituds d'inscripció prèvia
El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

-que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia

-que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,

-que la continuïn exercint en l’actualitat,

-i que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual?declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Finalitat dels ajuts extraordinaris

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quantitat de l’import dels ajuts
L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

-si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
-la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

D’altra banda, des d’Empresa i Treball també s’ha activat una línia concreta per a empreses de serveis on s’inclouen les agències de viatges detallistes, bars i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering entre d'altres. Aquesta línia d'ajuts està subjecte a la presentació d'un projecte dins del programa. Podeu consultar la resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de comerç, els serveis i la moda. Més informació en aquest enllaç. Resta pendent la publicació de la convocatòria.

Pots seguir buscant:

Cercador de notícies
Cercador de notícies

Vols saber tot el que passa a L'Hospitalet?

En el nostre BUTLLETÍ, t'oferim la millor informació de la ciutat per estar al dia: gastronomia, concerts, exposicions, festivals, fires i congressos, esports...
Tot això, al teu e-mail!